О нама

Универзитетски рачунарски центар (УРЦ) чини темељ рачунарске и информационе инфраструктуре Универзитета. План развоја огледа се у унапређивању постојећих хардверских и софтверских рјешења и увођењу нових технологија.

Основни циљеви УРЦ-а су:

  • дигитализација пословних процеса кроз интегрисани информациони систем,
  • побољшање перформанси,
  • повећање нивоа сигурности података и
  • развој рачунарске мреже.

Историјат УРЦ-а

Универзитетски рачунарски центар (УРЦ) основан је 1991. године у склопу Ректората Универзитета у Бањој Луци. УРЦ је основан како би се чланицама Универзитета обезбиједили рачунарски сервиси. Први руководилац УРЦ-а био је проф. др Мирослав Рогић. Усљед ратних дешавања, активности УРЦ-а биле су успорене до 6. маја 1995. године. Тог дана је успостављена прва интернетска веза између УРЦ-а и Електротехничког факултета Универзитета у Београду. То је уједно била и прва интернетска веза у Републици Српској. Овај пројекат је реализован захваљујући ентузијазму запослених у УРЦ-у и групе студената, волонтера. Телеком Српске подржао је пројект донацијом једног радиорелејног канала на траси Бања Лука - Београд. Носиоци цијелог пројекта су били проф. др Мирослав Рогић и дипл. инж. Марина Миљуш. Највећи допринос техничкој реализацији пројекта су дали Мирко Веселић и Драгомир Нинковић, студенти нашег Универзитета, те сарадници са ЕТФ Београд.

 

Непосредно након тога инсталисано је и 8 модемских Dial-up линија за приступ мрежи са рачунара изван УРЦ-а. У октобру 1999. године, успостављена је рачунарска мрежа Универзитета у Бањој Луци (100 Mbps LAN, 2 Mbps WAN). За повезивање старог кампуса употребљен је оптички кабл. То је била прва имплементација оптике за пренос података. Финансијску и стручну помоћ за реализацију пројекта је дала Влада Словеније, односно академска мрежа Словеније АРНЕС. Уз све факултете Универзитета у Бањој Луци, на ову мрежу су били прикључене Народна и универзитетска библиотека РС и Гимназија у Бањој Луци. Наредних година у сарадњи са фирмом Lanaco коришћен је сателитски линк за приступ интернету преко норвешког повајдера TAI IDE.
УРЦ је учествовао и у оснивању Академске и истраживачке мреже Босне и Херцеговине БИХАРНЕТ 1998. године, чији је носилац био АРНЕС .

Међутим, УРЦ је ускоро иницирао оснивање Академске и истраживачке мреже Републике Српске (САРНЕТ), коју је Влада Републике Српске званично основала средином 2000. године. У почетној фази рада, УРЦ је обављао функције САРНЕТ-а, као што су управљање адресним простором и администрација домена RS.BA. У септембру 2018. године завршена је имплементација Факултетског информационог система, што је омогућило студентима да већину административних послова, укључујући и пријаву испита, обављају од куће.

УРЦ је до 2013. године био смјештен у просторијама Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, а од 23.9.2013. године се преселио у сопствени објекат на адреси Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А.


Руководиоци УРЦ-а од оснивања до данас били су: проф. др Мирослав Рогић, проф. др Славко Марић, Бранислав Јовковић, дипл. инж., Небојша Бабић, дипл. инж. Од 2017. године руководилац УРЦ-а је Александар Гаћина, дипл. инж.

Прочитај више
Инфраструктура

Рaчyнaрскa мрeжa Унивeрзитeтa y Бaњoj Лyци прeдстaвљa oснoвнy инфрaстрyктyрy зa рaзвoj нayкe и oбрaзoвaњa y Рeпyблици Српскoj. У свиjeтски трeнд глoбaлизaциje инфoрмaциoнoг прoстoрa Унивeрзитeт y Бaњa Лyци сe yкљyчиo пoчeткoм 1991. гoдинe. Нaжaлoст, рaтнa збивaњa y бившој БиХ (1991-1995. гoдинa), кao и пoсљeдицe рaтa, нисy дoзвoлили интeзивaн рaзвoj y склaдy сa свjeтским трeндoвимa и oбjeктивним пoтрeбaмa Унивeрзитeтa. Ипaк, и пoрeд нeдoстaткa финaнсиjских срeдстaвa и систeмскoг пристyпa нaдлeжних држaвних oргaнa, eнтyзијaзмoм и вoљoм aкaдeмскe зajeдницe биљeжeни сy пoстeпeни, aли знaчajни yспjeси y нaстaнкy и рaзвojy oвe мрeжe. Koнaчнo, y нoвeмбрy 1999. гoдинe зaoкрyжeн je и финaлизирaн прojeкaт кojи je интeгрисao y jeдинствeнy мрeжнy цjeлинy свe инститyциje Унивeрзитeтa y Бaњa Лyци. Oвaj дaтyм сe мoжe смaтрaти звaничним пoчeткoм рaдa Унивeрзитeтскe aкaдeмскe мрeжe Унивeрзитeтa y Бaњa Лyци, aли истo тaкo и пoчeткoм рaдa Aкaдeмскe и истрaживaчкe мрeжe Рeпyбликe Српскe (СAРНET). Успoстaвљaњe oвe мрeжe ћe y бyдyћнoсти бити oд oгрoмнoг знaчaja зa рaзвoj нayкe, тeхникe, кyлтyрe и oбрaзoвaњa, кao и yкyпнoг eкoнoмскoг рaзвoja y Рeпyблици Српскoj.

 

Тренутно стање повезаности на Интерент мрежу: 

 

КАМПУС 1

SARNET ( Машински факултет, Технолошки факултет, Шумарски факултет, Правни факултет, Архитектонско-грађевински факултет, Економски факултет).

 

КАМПУС 2

SARNET ( Ректорат, Академија умјетности, Пољопривредни факултет, Филозофски факултет, Факултет политичких наука, Филолошки факултет, Медицински факултет, Факултет физичког васпитања и спорта, Архитектонско-грађевински факултет, Институт за генетичке ресурсе).

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВАН КАМПУСА 1 И 2

SARNET ( Електротехнички факултет, Природно-математички факултет, Медицински факултет, Рударски факултет (Приједор)).

 

Прочитај више
Услуге

Регистрација .RS.BA подомена

УРЦ Вам омогућава да бесплатно можете извршти регистрацију поддомена.

За регистрацију поддомена је потребно да пошаљете захтијев са жељеним називом домена на адресу: domeni@unibl.rs

Поред жељеног назива домена потребно је прослиједити и податке о DNS серверима на којима се хостује сајт.

Извршите регистрацију .RS.BA подоменa - попуните образац 

 

Остале услуге

УРЦ Бања Лука нуди услуге web дизајна, консалтинга и курсева из области рачунара.Дугогодишње искуство и стручност тима УРЦ су гаранција квалитета наших услуга.За све додатне информације и савјете обратите нам се на број 051/465-595, или путем електронске поште urc@unibl.rs.

 

Прочитај више

Последње новости

Погледајте све новости

16. јул, 2023.

Одржана обука за запослене у студентским службама

Универзитетски рачунарски центар Универзитета у Бањој Луци одржао је у периоду од 22. јуна 2023. године до 12. јула 2023. године обуку из Факултетског информационог система (ФИС) за запослене у студентским службама који су жељели да унаприједе своје способности и знања у кориштењу ФИС-а.

Према плану и програму обуке полазници су први дан имали прилику да се упознају са развојем и организацијом Интегрисаног информационог система (ИИС) Универзитета у Бањој Луци, хардвером, софтвером, рачунарским мрежама као и подацима о корисницима ИИС-а, заштитом података и правом приступа.  Други дан је био предвиђен за детаљнију анализу и употребу алата у Факултетском информационом ситему, као што су унос података о студентима и наставницима, претраживање студената, ажурирање података о студентима и наставницима, дефинисање испитних рокова, архивирање записника о одржаним испитима као и генерисање различитих типова извјештаја. На крају ове обуке полазници су активно радили на анализи података генерисаних из Факултетског информационог система у програму MS EXCEL, као што су сортирање, филтрирање и форматирање података као и креирање пивот табела и графикона.

Предавања су била интерактивног типа чиме је омогућено да полазници активно учествују у процесу обуке.  Након што је обука успјешно реализована сви полазници који су задовољили одговарајуће критеријуме су добили потврду о похађању обуке „Факултетски информациони систем – основни ниво“.

О успјешности ове обуке и задовољству полазника говоре нам позитивне оцјене које су нам упућене са њихове стране и жеља да се овакви видови едукације наставе и у наредном периоду.

27. јун, 2023.

Едукација и предавање у склопу пројекта ProBLeMS

За око 40 наставника и чланова особља са девет високошколских установа од 14. до 17. јуна 2023. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду одржане су едукације и предавање  у склопу пројекта ,,Развој и имплементација модула заснованих на метакогнитивним проблемима у курсевима комбинованог учења у медицинским наукама – ProBLeMSˮ.

Испред нашег универзитета догађају су присуствовали ванредни професор Весна Радић Грујић, доцент др Милкица Грабеж, те Небојша Бабић.

Основни циљ овог пројекта  је да се уз подршку институција високог образовања са подручја Европске уније у развоју и примјени новог модела учења унаприједи образовање љекара у институцијама високог образовања у земљама Западног Балкана у складу са друштвеним потребама.

Иначе, ријеч је о пројекту финансираном средствима Европске комисије у оквиру Еразмус+ програма, а којим координира Универзитет у Источном Сарајеву, а поред Универзитета у Бањој Луци, ту су Медицински универзитет у Инзбруку, Универзитет у Црној Гори, Универзитет у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Удружење за биомедицинску информатику и статистику Републике Српске и Институт за јавно здравље Црне Горе.

23. јун, 2023.

Представници УРЦ-а на Трећој седмици мобилности

Руководилац Универзитетског рачунарског центра (УРЦ) Универзитета у Бањој Луци Александар Гаћина и виши стручни сарадник – администратор базе података Борис Топаловић учествовали су од 29. маја до 2. јуна 2023. године на Трећој седмици мобилности на Свеучилишту у Мостару.

Поред презентације коју су уприличили домаћини, учесници су имали прилику да представе своје универзитете, државу и град одакле долазе.

У оквиру седмице мобилности организована је и посјета  Центру за информацијске технологије Свеучилишта у Мостару, гдје су представљена разна дигитална рјешења која се свакодневно користе од стране академског и административног особља али и од стране студената.

Осим тога, одржан је и радни састанак са руководиоцем  Центра за информацијске технологије Свеучилишта у Мостару проф. др Томиславом Воларићем, гдје је поред размјене искуства и идеја, између осталог,  разговарано и о могућој међусобној сарадњи.